Asociación CAUÉ - Amigos de São Tomé e Príncipe

Maxi Conxidu Pícu Caué


Picu Caué, Ribeira Peixe (foto X. Muñoz, des. 2006)

Pico Caué ô Cão Grande ça imponentxi torri di penedu ( gúia basálticu) di 663 m di altura, cu ca liguí zunto di antigu plantaçón di Emolve, ni sul di Santomé. Nomi dê, ça nomi di distritu cu bila ça nomi di çón poçón di vila di San Zón Ngolá, i nón biláxintxi cuma nomi de associaçón nón.

 

Ça maxi di di conzuntu di pón di çucli cu tole di pinedu cu ca sendê ni región centlu cu nótxi di Santomé (pón di Çucli: Picu Maiá Fenandxi 861 m, Fraternidade 338 m, San Zón 351 m, Sinaí 254 m; tole di pinedu: Cão Pequeño 390 m). Moduçá maladu cu situaçón climaticu di tudu región quentxi cu umidadji i cu natuléza di budu: Budu fonolíticas i ca flóma necks desentrañados y cu gastá cu foça di ventu cu suba cu ca soplá - eruzón [sic. F. Tenreiro]. Axi cuma picu sé, a ca ni "diagonal di Montxi Camerún", maxi, ê pôja ça ni Santomé anji a ca muçá dê cu contlasti.

 

Di vedé vedé , ê ça cudjã di vulcón cu fotxi eruzón tropical, livlé di cubli cu toque. Tezadu, biladu cala baliba, ca fé cu tudo fiá cu cubliê, ca condê tudo fiá cu fia glêza i cu montxi di budo plétu cu a ca , ca chê ni obô, andji tudu plantaçón di pema cu ça ni baçu dê, cu ca fé cu é ca teza nomê di d’obô mó di gigantxi. Ni opé dê a ca doçu qua cu tava ca cubliê.

 

Nón na sêbê xintxidu dê da ngê di zona sé fá, maxi, nón cetu cuma ê cá valê. Tudu vigitante Santomé, a ca piá picu sé, bóca ca biliném, di modu cu picu ca chê glêntu de obô, subli ba liba mó di vilu, cu novi cu ca bi bêzu tudu óla bilá maxi misteriosu.

 

Picu sé cá fé nón lemblá pó ola cu ê ca teza balibapema, sunlemblé e cá da sun vonté, vonté cu na ca fatá ni tela sé fa.

 

 

Home

Mail > Web master